Програмски календар-2018

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 6. Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Кладово (,,Службени лист општине Кладово”, број 400-51/2016-I, на предлог Комисије Скупштине општине Кладово за доделу средстава у области спорта Општинско веће општине Кладово на седници одржаној дана 29.11.2017. године одредило је:

ПРОГРАМСКИ КАЛЕНДАР

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

1. ПРИХВАТА СЕ предлог Комисије Скупштине општине Кладово за доделу средстава у области спорта и ОДРЕЂУЈЕ СЕ Програмски календар за 2018. годину и то:

– до 30.12.2017. године председник општине Кладово расписује јавни позив за финансирање или суфинансирање програма;

-до 19.01.2018. године Комисија разматра поднете пријаве учесника конкурса, оцењује и сачињава обједињени предлог програма;

-обједињени предлог програма Комисија доставља Општинском већу општине Кладово наредног дана по сачињавању истог,

-до 23.01.2018. године Комисија доноси решење о одобравању програма;

-до 31.01.2018. године председник општине Кладово са носиоцем одобреног програма закључује Уговор о реализацији истог.

2. Програмски календар објавити у ,,Службеном листу општине Кладово”.

3. Програмски календар доставити: председнику општине Кладово, Комисији за доделу средстава у области спорта и архиви СО-е Кладово.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   Радисав Чучулановић с.р.