Програмски календар-2017

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 6. Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Кладово (,,Службени лист општине Кладово”, број _____) на предлог Комисије Скупштине општине Кладово за доделу средстава у области спорта Општинско веће општине Кладово на седници одржаној дана 23.12.2016. године одредило је

ПРОГРАМСКИ КАЛЕНДАР

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ПРИХВАТА СЕ предлог Комисије Скупштине општине Кладово за доделу средстава у области спорта и ОДРЕЂУЈЕ СЕ Програмски календар за 2017. годину и то:

– до 30.12.2016. године председник општине Кладово расписује јавни позив за финансирање или суфинансирање програма

-до 19.01.2017. године Комисија разматра поднете пријаве учесника конкурса, оцењује и сачињава обједињени предлог програма

-обједињени предлог програма Комисија доставља Општинском већу општине Кладово наредног дана по сачињавању истог

-до 23.01.2017. године Комисија доноси решење о одобравању програма

-до 31.01.2017. године председник општине Кладово са носиоцем одобреног програма закључује Уговор о реализацији истог.

2. Програмски календар објавити у ,,Службеном листу општине Кладово”.

3. Програмски календар доставити: председнику општине Кладово, Комисији за доделу средстава у области спорта и архиви СО-е Кладово.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 Радисав Чучулановић с.р.