Јавни позив-2017

На основу члана 7.Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Општине Кладово (,,Службени лист општине Кладово”, број ______), Председник општине Кладово 26.12.2016. године расписије

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће у расподели средстава из буџета Oпштине Кладово за 2017.годину

у финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта

 

I) Из буџета Oпштине Кладово финансирају се следећи трошкови учесника конкурса и то:

1) Накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортских такмичења
2) Хранарина
3) Трошкови по уговорима о стручном ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту (рад ван радног односа)
4) Трошкови зарада у клубу (финансирање активности из програма може да обухвати само део зарада запослених ,материјалних трошкова и административних трошкова, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета општине Кладово за тај програм)
5) Административни трошкови
6) Регистрација клуба и играча
7) Лиценце
8) Чланарине
9) Котизације,таксе
10)Трошкови фиксног телефона
11)Трошкови превоза(путни трошкови-гориво,возне карте,дневнице)
12)Трошкови ел.енергије
13)Канцеларијски материјал
14)Трошкови коришћења спортских терена и хале
15)Судијски трошкови,трошкови делегата и других службених лица на утакмици
16) Порези и доприноси
17) Казне
18)Спортски реквизити
19) Спортска опрема
20) Осигурање спортиста
21) Остало(непредвиђени трошкови у складу са Законом о спорту)

НАПОМЕНА:Назначени трошкови морају да буду предвиђени у пријави учесника конкурса.

II) Право подношења пријава на јавни позив имају следећи субјекти у области спорта:

1) спортска удружења,
2) спортска друштва,
3) стручна и друга удружења у области спотра,
4) установе и привредна друштва у области спорта,
5) спортске задужбине и фондације и
6) спортски клубови.

III) Пријава се обавезно попуњава на прописаном обрасцу О1.са следећим Прилозима

1) извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован;
2) доказе о испуњености услова из члана 11.став 4. Одлуке o финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Oпштине Кладово (,,Службени лист општине Кладово “, број ______);
3)преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат,опис делатности,досадашњи пројекти и сл.),сачињен од стране подносиоца пријаве;
4) апликациони формулар за детаљан опис програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за чије се финансирање или суфинансирање подноси пријава.
5) попуњен захтев за рангирање спортских организација, приликом доделе средстава, које остварују општи интерес у области спорта у Општини Кладово (образац П1).

Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном одговорношћу:

1) да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
2) да ће додељена средства бити наменски утрошена;
3) да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма на прописаном обрасцу са финансијском документацијом и другим доказима о наменском коришћењу средстава;
4) да ће вратити средства уколико наступи ненаменско трошење средстава;
5) да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Кладово.

IV) Рок за попуњавање и предају пријаве је до 13.01.2017.године, до 15 часова.

V)Пријаве се предају на писарницу Општинске управе Oпштине Кладово са назнаком - ,,Комисији за доделу средстава у области спорта-Пријава на јавни позив“.

VI) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЛАДОВО
                                                                                                                                             Радисав Чучулановић с.р.