Одлука

kladovo-grb

На основу члана 1. и 138. став 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“, број 10/2016), Скупштина Општине Кладово на седници одржаној дана 28. октобра 2016.  године , донела је

О Д Л У К У

о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта

из буџета Општине Кладово

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета Општине Кладово, за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у Општини Кладово (у даљем тексту: Општина).

Члан 2.

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују средства у буџету Општине су:

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Општине, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину;

4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

5) учешће спортских организација са територије Општине Кладово у европским клупским такмичењима;

6) предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач Општина;

8) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, од посебног значаја за Општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом;

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

10) спречавање негативних појава у спорту;

11) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине Кладово, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини Општине, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

Подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана, не може за финансирање истих активности да конкурише и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији.

Члан 3.

Висина средстава за финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, утврђује се сваке године Одлуком о буџету Општине Кладово, и морају се наменски користити.

II ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА

Члан 4.

Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма.

Програме из става 1. овог члана носиоци програма достављају Комисији за доделу средстава у области спорта (у даљем тексту: Комисија) према програмским календарима који утврђује Општинско веће.

Члан 5.

Ради разматрања и стручне оцене поднетих програма у области спорта, Скупштина општине Кладово (у даљем тексту: СО-Кладово), образује Комисију за доделу средстава у области спорта (у даљем тексту: Комисија).

Комисија се састоји од пет чланова. Три члана, који се именују из редова одборника у СО Кладово и два члана из редова истакнутих спортиста, активиста и других стручњака из области спорта. Председник и заменик председника морају бити из редова одборника.

 

Задатак Комисије је да:

 1. разматра предлоге програма и предлаже Општинском већу обједињени предлог програма за текућу буџетску годину и
 2. спроводи поступак по јавном позиву, разматра пријаве поднете на расписани јавни позив, даје стручну оцену поднетих пријава.

Члан 6.

Програм се извршава према Програмском календару, који одређује Општинско веће, а на предлог Комисије.

Члан 7.

Јавни позив за финансирање или суфинансирање програма расписује се за сваку буџетску годину.

Јавни позив расписује Председник општине према програмском календару.

Поступак по јавном позиву спроводи Комисија.

Члан 8.

Текст јавног позива обавезно садржи:

 1. намену средстава за који се расписује јавни позив;
 2. одређивање субјеката у спорту који су овлашћени за подношење пријаве на јавни позив;
 3. прилоге који се обавезно прилажу уз пријаву;
 4. рок за подношење пријаве;
 5. адресу на коју се пријаве упућују односно предају;
 6. напомена да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање.

Јавни позив се објављује у “Службеном листу општине Кладово“ и на званичној интернет страници Општине (вебсајт Општине).

Члан 9.

Право подношења пријаве на јавни позив имају следећи субјекти у области спорта:

1.спортска удружења,

 1. спортска друштва,
 2. стручна и друга удружења у области спорта,
 3. установе и привредна друштва у области спорта,
 4. спортске задужбине и фондације и
 5. спортски клубови.

Члан 10.

Пријава на Јавни позив подноси се Комисији на обрасцу ,,Пријава на Јавни позив за финансирање или суфинансирање посебног програма у области спорта“ (Образац број 1.), који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део и биће доступан на званичној интернет страници Општине (веб-сајт Општине).

За сваки програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно да приложи:

 1. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован;
 2. доказе о испуњености услова из члана 11. став 4. ове Одлуке;
 3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве;
 4. детаљан опис програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за чије се финансирање или суфинансирање подноси пријава.

Детаљан опис програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана из става 3. тачка 4. овог члана садржи следеће елементе: учеснике програма, значај, место и време реализације програма (прилаже се опис највише на четири странице).

Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном одговорношћу:

 1. да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
 2. да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 3. да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма на прописаном обрасцу са финансијском документацијом и другим доказима о наменском коришћењу средстава;
 4. да ће вратити средства уколико наступи ненаменско трошење средстава;
 5. да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Кладово.

Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе Општине или поштом, а обавезно и у електронском облику на е-маил адресу назначену у јавном позиву.

Члан 11.

Одобравање програма из члана 4. ове Одлуке врши се у складу са овом Одлуком.

Предлози програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, одобравају се у зависности од тога да ли је за реализацију програма потребно обезбедити финансијска средства у целини или у одређеном делу из буџета Општине Кладово.

Носилац програма мора да буде регистрован у складу са Законом, да искључиво или претежно послује на недобитној основи, да има седиште у Општини Кладово, да је директно одговоран за припрему и извођење програма, да је претходно обављао делатност најмање годину дана и да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година.

Носилац програма не може да: буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Финансирање активности из програма може да обухвати само део зарада запослених, материјалних трошкова и административних трошкова, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета Општине за тај програм.

Програми којима се задовољавају потребе грађана из члана 2. став 1. тачка 1, 2 и 6.ове Одлуке, имају приоритет при избору.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Члан 12.

Рангирање спортских организација приликом доделе средстава које остварују општи интерес у области спорта у општини Кладово, утврђује се посебним Правилником који доноси Општинско веће на предлог Комисије у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 13.

Комисија разматра пријаве поднете на расписани јавни позив и даје стручну оцену поднетих пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

Комисија решењем одобрава програме и иста доставља Председнику општине Кладово.

Члан 14.

Општинско веће може изузетно, а на предлог Комисије одобрити одређени програм којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту, а подноси га спортски клуб општине Кладово, или када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.

 

Члан 15.

Са подносиоцем одобреног програма, Председник општине Кладово закључује уговор о реализовању програма, којим се обавезно уређује:

 1. назив и седиште носиоца програма,
 2. врста и садржина програма,
 3. време реализације програма, односно обављања активности,
 4. циљеви и очекивани резултати,
 5. висина додељених средстава,
 6. временски план употребе средстава,
 7. надзор над реализацијом програма,
 8. обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма,
 9. обавеза наменског коришћења средстава као и медијског представљања програма са обавезом истицања да је реализацију програма финансијски подржала Општина Кладово.

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Подносилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски користи средства добијена из буџета Општине, а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих средстава мора вршити у складу са прописима којим се уређују јавне набавке.

Члан 16.

Подносиоци одобрених програма обавезни су да Скупштини општине, на његов захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању програма, а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Општине, на обрасцу

“Извештај о реализацији посебног програма“ (Образац број 2.), који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Подносиоци одобреног програма, у завршном извештају о реализацији програма врше и процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева.

Председник општине Кладово, на предлог Општинског већа и Комисије може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.

Подносиоцу одобреног програма не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај у складу са ставом 1. и 2. овог члана.

Подносиоци одобреног програма једном годишње чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају Комисији која је дужна да извести Општинско веће и Скупштину општине.

Члан 17.

Надзор над реализацијом програма врши Општинско веће, а преко Комисије. Комисија врши директан надзор над наменским коришћењем одобрених средстава.

Извештаји о извршеном надзору из става 1. овог члана, достављају се Општинском већу и Скупштини општине најмање један пут годишње.

Члан 18.

Извештај о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава,извештај о одобреним програмима са износом одобрених средстава, као и годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма, Скупштина општине је дужна објавити на званичној интернет страници Општине (вебсајт Општине).

Члан 19.

Подносилац програма је дужан вратити заједно са затезном каматом, средства добијена из буџета Општине Кладово за реализовање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, уколико:

 1. нетачно или непотпуно обавести Општинско веће или Комисију о битним околностима везаним за одобрење и реализовање програма;
 2. својим пропустом не изврши програм у целини или га изврши у небитном делу;
 3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације програма;
 4. не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако је Општинско веће или Комисија претходно упозорила на неправилности и последице;
 5. престане да испуњава услове који су на основу ове одлуке потребни за добијања средстава;
 6. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера.

Повраћај средстава из става 1. овог члана, подносилац програма је дужан извршити на захтев Председника, а по предлогу Општинског већа и Комисије.

Подносилац програма из става 1. овог члана не може добијати средстава из буџета Општине Кладово за реализацију својих програма, две године од дана када је утврђено постојање околности из става 1. овог члана.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Кладово“.

 

П Р И Л О Г   О Д Л У К Е

За новије верзије WORD-a:

ОБРАЗАЦ О1:

(ОБРАЗАЦ О1) ПРИЈАВА на Јавни позив за финансирање или суфинансирање програма у области спорта

ОБРАЗАЦ О2:

(ОБРАЗАЦ О2) И З В Е Ш Т А Ј о реализацији програма

За верзију WORD-a 97-2003:

ОБРАЗАЦ О1:

(ОБРАЗАЦ О1) ПРИЈАВА на Јавни позив за финансирање или суфинансирање програма у области спорта

ОБРАЗАЦ О2:

(ОБРАЗАЦ О2) И З В Е Ш Т А Ј о реализацији програма